menu

VI Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa
„Ból - Cierpienie - Nadzieja”

26-27 października 2018

Zarejestruj się!


Rejestracja Uczestnika

*Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.; RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce (zwany dalej UJK),
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na UJK,
  3. dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, udziału, przeprowadzenia ww. konferencji, a także w celu przekazania materiałów pokonferencyjnych, wystawienia zaświadczeń oraz w celu rozliczeniowym, statystycznym i archiwalnym,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów (wynikający z przepisów odrębnych),
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji i udziału w ww. konferencji,
  6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  8. posiada Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail lub na ww. adres pocztowy,
  9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.