menu

            


 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 maja 2019 r. w Hotelu Binkowski, ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce. 
 2. Organizatorem Konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, a współorganizatorami: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, które powołują komitet naukowy i organizacyjny Konferencji.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 
 4. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowe, naukowo-dydaktyczne, sesja plakatowa oraz ewentualne prezentacje sponsorów Konferencji. 
 5. Liczba osób mogących uczestniczyć w Konferencji jest ograniczona, w związku z czym Organizator zastrzega sobie możliwość niepotwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
 6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/iv-esz/ (dodatkowe strony: www.ptkm.org.pl i www.onkol.kielce.pl/pl/nauka/konferencje).
 

§2. Uczestnictwo w Konferencji

 1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: 
  • zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konferencji (http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/iv-esz/) w terminie do dnia 6 maja 2019 r.; 
  • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. 
  • uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku chęci wystąpienia konferencyjnego należy wskazać jego formę (wystąpienie ustne / plakat), a w przypadku prezentacji ustnej dodatkowo: sesję, tytuł i draft wystąpienia (nawiązujące do tematyki sesji). Informacje te należy przesłać za pośrednictwem panelu zgłoszeniowego konferencji (http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/iv-esz/). Wystąpienie konferencyjne jest możliwe po jego akceptacji przez komitet naukowy. Wytyczne dotyczące streszczenia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. W ramach konferencji uczestnik ma prawo przekazać swoją pracę naukową w formie plakatu. Pracę do zaprezentowania w sesji plakatowej należy przygotować i przekazać Organizatorom Konferencji w terminie do 6 maja 2019 r. za pośrednictwem panelu zgłoszeniowego konferencji (http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/iv-esz/). Wytyczne dotyczące plakatu zawiera załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 5. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora oraz zgodnie z otrzymanymi informacjami, na konto bankowe Organizatora.
 6. Informacje o opłatach znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowego serwisu konferencyjnego pod adresem http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/iv-esz/ (dodatkowe strony: www.ptkm.org.pl i www.onkol.kielce.pl/pl/nauka/konferencje).
 7. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty.
 8. Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia i nieodpłatnego uczestnictwa w Konferencji wybranych przez siebie osób, w tym patronów, członków komitetu naukowego, organizacyjnego lub przedstawicieli sponsorów.
 

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14. dnia przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę;
  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w terminie krótszym niż w 14. dniu przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. 

§4. Opłaty

 1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Opłata rejestracyjna, o której mowa w punkcie 4.1. nie obejmuje kosztu noclegu (uczestnicy organizują i opłacają nocleg we własnym zakresie).
 3. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji, wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej. 

§5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator oświadcza, iż dołoży wszelkich starań aby zachować odpowiednią jakość usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za usługi około konferencyjne, takie jak nocleg, parking itp.

§6.Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorami danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Administratorzy odpowiadają za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia przeprowadzenie procedury rejestracji, płatności oraz uczestnictwa w Konferencji.
 3. Dane osobowe: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa w konferencji; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.
 4. Dane mogą być udostępniane zewnętrznym kontrahentom Administratora (podwykonawcom) w celu prawidłowej realizacji usługi dotyczącej organizacji konferencji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Administratora.
 6. Niezależnie od postanowień pkt. 5 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez Administratora. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 9. Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do podmiotów zaangażowanych w realizację konferencji.

§7. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności oraz tematów wystąpień, w tym prezentacji wystąpień wynikających z umów sponsorskich.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich umieszczenia na stronie internetowej http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/iv-esz/.
 9. Konferencja nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504). 

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3