III Konferencja Naukowo Szkoleniowa

Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie

O konferencji

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Oddział Kielce
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – Oddział Świętokrzyski
Katedra Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zapraszają na III Konferencję Naukowo-Szkoleniową

WYZWANIA NAUKOWE I ZAWODOWE WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE

która odbędzie się w Kielcach w dniach 13-14 października 2017 roku

Celem konferencji jest dyskusja dotycząca perspektyw i kierunków badań we współczesnym pielęgniarstwie, wymiana doświadczeń w zakresie postępów w praktyce pielęgniarskiej, a także debata naukowa wokół problemów zdrowia i choroby w szerokim zespole interdyscyplinarnym. Konferencja adresowana jest do wszystkich pielęgniarek: praktyków, liderów, edukatorów, teoretyków, specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, studentów i doktorantów, a także innych przedstawicieli nauki i praktyki zainteresowanych funkcjonowaniem człowieka w zdrowiu i w chorobie

Program Ramowy Konferencji

Szczegółowy program konferencji do pobrania tutaj.

Program Ramowy Konferencji

PIĄTEK 13.X.2017
Godzina Aula 0/13
8:00 - 9:00 Rejestracja uczestników konferencji - hol przed aulą 0/13
9:00-9:20 Otwarcie konferencji
9:20-11:00 Sesja plenarna: 60-lecie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
11:00-11:30 Przerwa kawowa Sesja plakatowa (e-plakat)
SALA 1/10
11:30-12:40 Sesja I. Praktyczny i naukowy wymiar pielęgniarstwa cz. 1
12:45-14:00 Sesja II. Postępy w praktyce pielęgniarskiej
14:00-15.00 Przerwa obiadowa
15:00-16:30 Sesja III. Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym WARSZTAT: Żywienie medyczne dojelitowe i doustne w opiece nad pacjentem neurologicznym i długoterminowym. AULA 012A
16:30-18.00 WARSZTAT: Profilaktyka zakażenia miejsca operowanego. SALA 1/11
19:00 Uroczysta kolacja - CASTOR, ul. Krakowska 62, Kielce
SOBOTA 14.X.2017
Godzina Aula 0/13
9:00-10:00 Sesja I. Praktyczny i naukowy wymiar pielęgniarstwa cz. 2 Panel studencko-doktorancki
Aula 012a
10:05-11:05 Sesja IV. Medyczne i społeczne aspekty wsparcia w późnej dorosłości i starości
11:10-12:20 Sesja V. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
12.20 Zakończenie konferencji
13.00-15.00 WARSZTAT: Toaleta drzewa oskrzelowego u pacjenta ze sztuczną drogą oddechową. Sala: Centrum Symulacji Medycznych

TEMATY SESJI

 • Perspektywy i kierunki badań we współczesnym pielęgniarstwie
 • Postępy w praktyce pielęgniarskiej
 • Medyczne i społeczne aspekty wsparcia w starości
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym

Planowane sesje i formy prezentacji

 • Sesja ustna
 • Sesja multimedialna (e-plakat)
 • Sesja studencka i doktorancka (prezentacje ustne)
 • warsztaty

Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny podczas wszystkich sesji. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

Uczestnictwo czynne

 • Zgłoszenie uczestnictwa czynnego i przesyłanie streszczeń - do 31 sierpnia 2017 r.
 • Akceptacja streszczeń przez komitet naukowy - do 5 września 2017 r.
 • Przesłanie pełnej wersji pracy – do 4 września 2017 r.
 • Przesłanie e-plakatu – do 15 września 2017 r.
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 31 sierpnia 2017 r.

Uczestnictwo bierne

 • Zgłoszenia uczestnictwa biernego - do 15 września 2017 r.
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 15 września 2017 r.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodnicząca:
Dr hab. Dorota Kozieł Prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP
Wiceprzewodniczący:
Dr n. med. Grażyna Wiraszka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP
Członkowie:
Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Monika Szpringer Prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz Prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr hab. Aleksandra Gaworska – Krzemińska Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
Dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
doc. PhDr. Helena Kadučáková PhD Katolícka Univerzita w Ružomberku
Dr n. hum. Halina Król Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
PhDr. Mária Lehotská, PhD Katolícka Univerzita w Ružomberku
Dr hab. n. o zdrowiu Jolanta Lewko Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
PhDr. Jana Nemcová PhD Univerzita Komenského v Bratislave, JLF w Martinie
Dr n. med. Renata Stępień Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP
Dr hab. n. o zdrowiu Mariusz Wysokiński Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Bożena Zboina Prof. WSBiP Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dr n. hum. Kazimiera Zdziebło Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. Mgr. Katarína Žiaková PhD Univerzita Komenského v Bratislave, JLF w Martinie

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca:
Dr n. med. Renata Stępień Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP
Wiceprzewodniczący:
Dr n. hum. Kazimiera Zdziebło Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP
Sekretarz:
Dr n. med. Grażyna Wiraszka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP
Członkowie:
Dr hab. n. o zdrowiu Dorota Kozieł Prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP
Dr hab. Bożena Zboina Prof. WSBiP Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, PTP
Dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PTP
Dr n. med. Edyta Naszydłowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr n. med. Małgorzata Knap Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mgr Ewa Mikołajczyk Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych
Mgr Aneta Chrut Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mgr Marlena Durlik Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mgr Aneta Lesiak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mgr Paulina Zięba Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mgr Agnieszka Rutkowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Obsługa administracyjna i techniczna Konferencji

 • Mgr Paulina Zięba
 • Mgr Karina Janic
 • Inż. Sebastian Muszyński
 • Inż. Gaweł Stępień

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

 • Prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski
 • Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Prof. zw. dr hab. n med. Stanisław Głuszek, Prorektor ds. Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion, Dziekan WLiNoZ Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rejestracja jest już zamknięta!

Przesyłanie formularza

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA STRESZCZEŃ

prac zgłoszonych do prezentacji ustnej oraz multimedialnej

 • Tytuł pracy należy przedstawić w języku polskim i angielskim.
 • Autor/rzy pracy: Nazwisko i imię z numerem w formie indeksu górnego odnoszącego się do jednostki, której przypisano afiliacje pracy np.: Kowalska Anna 1,Nowak Anna 2
 • Nazwa jednostki/ek , której/ym przypisano afiliację zgodnie z kolejnością autorów, np.:
  • 1 Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • 2 Klinika chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej , Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 • Streszczenie powinno być przygotować zgodne ze strukturą przewidzianą dla danego rodzaju pracy (praca oryginalna, poglądowa, kazuistyczna), jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenie winno zawierać:
  • nie więcej niż 300 wyrazów dla prac oryginalnych,
  • nie więcej niż 200 wyrazów dla  prac poglądowych i kazuistycznych.
 • Słowa kluczowe. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim zgodnych ze słownikiem MeSH.
 • Uwagi edytorskie
  Tekst streszczenia powinien być przygotowany z użyciem edytora Microsoft Word, czcionka Times New Roman (TNR), wielkość 12 pkt., odstęp między wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm; akapity należy zaznaczyć wyraźnymi wcięciami (tabulatorem). Wyróżnienia tekstu dotyczą wyłącznie: tytułu pracy (tekst boldowany, tj. pogrubiony) oraz nazw jednostek afiliowanych (kursywa tj. tekst pochylony, czcionka TNR, wielkość 10 pkt).

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW E-PLAKATU

Plakat należy przygotować w formie elektronicznej zgodnie z przyjętym wzorem: Wzór

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW PRAC DO PUBLIKACJI W MONOGRAFII

 1. Do zamieszczenia w monografii mogą zostać zakwalifikowane prace oryginalne i poglądowe oraz kazuistyczne zaprezentowane przez uczestnika na konferencji i zgodne z jej tematyką w języku polskim lub angielskim. Praca powinna spełniać kryteria rozdziału w monografii (0,5 arkusza wydawniczego czyli 20 tysięcy znaków).
 2. Wymogi szczegółowe związane z przygotowaniem pracy:
  • czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm, odstęp pomiędzy wersami 1,5. strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim (tekst boldowany - pogrubiony), imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy (tekst pochylony – kursywa), wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax
  • tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny,
  • tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego.
  • tekst pracy oryginalnej należy zorganizować w układzie: streszczenie, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo.
  • tekst pracy poglądowej należy zorganizować w układzie: streszczenie, wstęp, cel pracy, podstawowe założenia, podsumowanie, słowa kluczowe
  • nazwy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą,
  • skróty, symbole i jednostki - bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty, natomiast skróty i symbole mało znane bądź tworzone przez autora/ów muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone pełnym opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI.
  • materiał źródłowy przytaczany w tekście pracy należy opracować numerując według kolejności cytowania w nawiasach kwadratowych np. [1,2], w sposób zgodny z kolejnością przedstawioną w dziale pracy: piśmiennictwo.
  • Cytując prace zamieszczane w pracy w dziale: piśmiennictwo należy opisywać je następująco:
   Monografia:

   Nazwisko i pierwsza litera imienia , Nazwisko pierwsza litera imienia. Tytuł . Wydawnictwo . miejsce wydania i rok . strony

   Przykład:
   1. Bozzetti F. A new classification of cancer cachezia. Postępy żywienia klinicznego. PZWL, Warsaw 2008; 3: 11-4
   2. Ciszewska-Jędrasik M, Pertkiewicz M. Mieszaniny do żywienia pozajelitowego. Standardy postępowania i zalecenia dla farmaceutów. PZWL, Warsaw 2004; 95.
   Rozdział w monografii:

   (Nazwisko i pierwsza litera imienia . Tytuł rozdziału . W: Tytuł monografii. Red. nazwisko i imię . Wydawnictwo . miejsce wydania i rok ; strony od - do . )

   Przykład:
   1. Chojnacka-Szawłowska G. Kryzys w chorobie nowotworowej i sposoby jego przezwyciężania. W: Psychoonkologia. Red. De Walden-Gałuszko K. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2006; 55-69
   Artykuł w czasopiśmie:

   (Nazwisko i pierwsza litera imienia , Nazwisko i pierwsza litera imienia . Tytuł artykułu . Nazwa czasopisma (skrót wg Index Medicus) i rok ; tom : strony od - do . )

   Przykład:
   1. Howard L, Ashley C, Lyon D, Shenkin A. Autopsy tissue elements in 8 long-team parenteral nutrition patients who received the current U.S. Food and Drug Administration formulation. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2007; 31: 388-96.
   Strony internetowe:

   (nazwa/tytuł . Adres strony www/ Data wejścia)

   Przykład:
   1. National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine Examination Study Guide for the Diplomate of Acupuncture Certification, 2015, https://idph.iowa.gov/Portals/1/userfiles/26/PTOT/DryNeedlingPublicCommentWeek6-5.pdf/ 11.11.2016
  • ryciny, tabele (rysunki, zdjęcia) - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą. Tytuł tabeli należy zamieścić nad tabelą. Ryciny, zdjęcia zawierają podpisy usytuowane pod nimi. Tabele powinny być przygotowane w formacie A4. Wszystkie skróty użyte w tabelach rodzą konieczność wyjaśnienia poniżej tabeli. Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi. Rysunki powinny być przygotowane przy użyciu technik komputerowych, w programie Microsoft Excel lub programu Word w wersji kolorowej lub czarno-białej. Wszystkie użyte skróty wymagają każdorazowo, wyjaśnienia pod rysunkiem. Ryciny powinny być ponumerowane cyframi arabskimi.
 3. Praca ukaże się w monografii wyłącznie po dokonaniu stosownej opłaty (150 zł) oraz przesłaniu oświadczenia autorów, które należy pobrać ze strony Konferencji, wypełnić i podpisać, a skan oświadczenia dołączyć od razu do przesłanej pracy.
 4. Prace napisane niezgodnie z regulaminem lub bez dołączonego oświadczenia autorów będą odsyłane autorom.
 5. Prace zostaną poddane recenzji dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, bez uzgodnienia z autorem, dotyczących stylistyki, mianownictwa, koniecznych skrótów, usunięcia powtórzeń oraz przesunięcia tabel i rycin, nie wpływających na treść merytoryczną pracy.
 7. Za opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria autorskie.
 8. Jeden egzemplarz monografii (na płycie CD), bez ponoszenia kosztów jego zakupu, otrzymuje jedynie pierwszy autor rozdziału.
 9. Zgłoszenie przez Autora pracy do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca ta nie była publikowana lub złożona w Redakcji innego czasopisma i że przenosi na Wydawcę, na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do utworu obejmujących pola eksploatacji, takie jak wydawnictwa, nośniki elektroniczne oraz Internet, na terytorium Polski i zagranicy
 10. Autorzy muszą ujawnić Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) wszystkie konflikty interesów (zależności finansowe, związki osobiste, współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich części, w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych).

Prace przygotowane zgodnie z powyższymi wytycznymi oraz oświadczenia należy przesyłać na adres e-mail: konf-piel-kiel@ujk.edu.pl do 30 czerwca 2017 roku. Praca może zostać zamieszczona w monografii wyłącznie po dokonaniu stosownej opłaty (150 zł za jedną pracę).

Wzór Oświadczenia

Wzór Oświadczenia dla autorów prac zamieszczanych w monografii po konferencyjnej

Opłaty dla przedstawicieli nauki i praktyki

 • Czynne i bierne uczestnictwo w konferencji – 200 zł (członkowie PTP – 100 zł).
  Opłata upoważnia do:
  1. wstępu na salę obrad
  2. materiałów konferencyjnych
  3. certyfikatu uczestnictwa
  4. przerw kawowych
  5. obiadu w pierwszym dniu obrad
 • Uroczysta kolacja – 100 zł
 • Zamieszczenie pracy w monografii – 150 zł

Opłaty dla studentów i doktorantów

 • Czynne i bierne uczestnictwo w konferencji - 50 zł
  Opłata upoważnia do:
  1. wstępu na salę obrad
  2. certyfikatu uczestnictwa
  3. przerw kawowych
 • Zamieszczenie pracy w monografii – 150 zł

KONTO BANKOWE KONFERENCJI

Nr konta 89 1050 1416 1000 0090 3064 0586
ING Bank Śląski
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Kielce z dopiskiem „ konferencja 2017”

Nip: 526-17-16-467

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK Kielcach; Al. IX Wieków Kielc 19A; aula 012, 013 - nowy budynek dydaktyczny

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce
Kontakt e-mail konferencji: konf-piel-kiel@ujk.edu.pl

Kontakt telefoniczny konferencji:
41 349 69 03 (sekretariat IPiP WLiNoZ UJK - mgr Paulina Zięba)
698 838 148 (Przewodnicząca PTP, oddział Kielce, dr Kazimiera Zdziebło)