menu


VI Sympozjum Postępy Chirurgii

21-23 marca 2019 r., Kielce

Zarejestruj się!

Streszczenia/sesja plakatowa

Warunkiem przesłania streszczenia/plakatu jest rejestracja na konferencji oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Streszczenia przyjmowane są w panelu użytkownika konferencji. W przypadku streszczenia tekst nie może przekraczać 250 słów i powinien mieć zachowany układ pracy: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski, słowa kluczowe. Wysłanie pracy równoznaczne jest z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów. Treść plakatu powinna być zwięzła, ale wystarczająca do zrozumienia prezentowanego materiału. 

Prosimy o przygotowanie plakatów o wymiarach 120x80cm

UWAGA!!!

Termin nadsyłania streszczeń/plakatów upływa 28/02/2019 r.

Przesłane streszczenia/plakaty zostaną poddane ocenie Komitetu Naukowego. O kwalifikacji pracy zadecyduje Komitet Naukowy. O przyjęciu pracy Autorzy zostaną poinformowani do 15/03/ 2019 r. Zakwalifikowane prace zostaną opublikowane w materiałach zjazdowy