II Ogolnopolska Konferencja

Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej

O konferencji

Ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Dwudniowa konferencja zgromadzi około 150 osób.

W jej programie planowane są bloki tematyczne dotyczące planowanych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieć szpitali, czy nowa formuła podstawowej opieki zdrowotnej), przyszłości elektronicznej dokumentacji medycznej, bezpieczeństwa pacjentów w kontekście błędów medycznych, roli i odpowiedzialności personelu medycznego w tworzeniu dokumentacji medycznej oraz praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń, w tym onkologicznych. W trakcie konferencji odbędzie się także sesja plakatowa. Lekarze za udział w konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

Organizatorzy

Organizatorem Konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych. Konferencja posiada potwierdzonych patronów honorowych. Odbędzie się ona w dniach 18-19 maja 2017 r w Hotelu Grand w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 78. Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.

Termin przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa, propozycje tematów wystąpień oraz prace do sesji plakatowej należy przesłać do dnia 8 maja 2017 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji: http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl lub adres mailowy: konferencja2017@onkol.kielce.pl. Zakres tematyczny wystąpień oraz prac do sesji plakatowej musi zawierać się w tematyce konferencji. Format nadsyłanych prac określa regulamin.

Dzień I18 maja 2017 r.
9:30 - 10:00Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15Powitanie uczestników i przybyłych gości:
 • Pani dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw.
 • Pan dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
 • Wystąpienia patronów honorowych konferencji
10:15 - 12:15I część plenarna:
Planowane zmiany w system ochrony zdrowia w Polsce – system podstawowego zabezpieczenia
w świadczenia szpitalne (sieć szpitali)Koncepcja „nowego POZ” Zmiany w strukturze NFZ
moderatorzy:
prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek, dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk:
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek: Funkcja projakościowa i referencyjna szpitali klinicznych, a ich finansowanie
 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk: Warunki rozwoju sieci onkologicznej w Polsce
 • dr n. praw. Katarzyna Dąbek-Krajewska: Sieć szpitali z perspektywy szpitala powiatowego – przewidywane skutki regulacji
 • mgr Ewa Cieślik-Majchrzak: Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce oraz ich udział w zabezpieczaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego
 • dr n. praw. Kamila Kocańda: Quo vadis, systemie?
 • lek. Leszek Kryczka - Opieka koordynowana w POZ – koncepcja zmian systemowych
 • lek. Piotr Najbuk: Koncepcja nowego POZ – na czym ma polega rewolucyjna zmiana, budżet powierzony, opieka zintegrowana
 • mgr Michał Chrobot: Następstwa likwidacji NFZ. Kierunki zmian w systemie ubezpieczenie zdrowotnego.
12:15 - 12:30Przerwa kawowa
II część plenarna:
System budżetowej płatności za świadczenia medyczne
Zasady kodowania i rozliczania świadczeń, prowadzenia rachunku kosztów oraz przetargów w placówkach medycznych
moderatorzy: dr n. med. Erwin Strzesak, dr n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek, dr n. med. Aleksandra Sierocka:
 • mgr Michał Chrobot: Rozliczanie usług medycznych w PSZ oraz pozostałych rodzajach świadczeń po 1 lipca 2017 roku
 • dr n. med. Aleksandra Sierocka: Sieć szpitali - przewidywane zmiany w rozliczaniu i finansowaniu świadczeń na przykładzie WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
 • dr n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek: Wykorzystanie informacji o kosztach w zarządzaniu podmiotem leczniczym
 • mgr Aleksandra Świderska: Taryfikacja świadczeń - punkt widzenia AOTMiT
 • dr n. med. Erwin Strzesak: Wycena świadczeń z punktu widzenia świadczeniodawcy
 • mec. Adam Twarowski: Pozacenowe aspekty oceny ofert składanych w postępowaniach przetargowych
14:30 – 15:30Lunch
15:30 – 17:45III część plenarna:
Elektroniczna dokumentacja medyczna – dokąd zmierzamy
Projekty teleinformatyczne w ochronie zdrowia
Jakość w ochronie zdrowia – wymóg prawny czy obiektywna konieczność
moderatorzy: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw., dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski,
dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka, dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała:
 • lek. Piotr Najbuk: Elektroniczna dokumentacja medyczna – zmiany prawne i wyzwania
 • mgr Paweł Masiarz: Elektroniczna dokumentacja medyczna – kierunki zmian. Przykłady aktualnych projektów w ochronie zdrowia
 • dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw.: Wykorzystanie systemów teleinformatycznych w Polsce na przykładzie raportu WHO
 • dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka: Założenia projektowe systemów teleinformatycznych i ich znaczenie w opiece nad pacjentem
 • dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski, dr n. med. Andrzej Cacko: Po pierwsze: przyjazny interfejs użytkownika
 • mgr Bogumiła Niziołek: System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – dotychczasowe doświadczenia
 • adw. Oskar Luty: Jakość świadczeń zdrowotnych a prawo zamówień publicznych
 • dr inż. Jakub Guzy: Jakość w usługach medycznych – planowane zmiany systemowe
 • dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-Świtała: Social media marketing a jakość w ochronie zdrowia
15:30 – 17:45III sesje tematyczne:
Bezpieczeństwo pacjentów w kontekście błędów medycznych oraz zdarzeń niepożądanych
Rola i odpowiedzialność personelu medycznego w tworzeniu dokumentacji medycznej
moderatorzy: dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. nazw., dr n. o zdr. Maria Mika, dr n. praw. Tomasz Filarski:
 • dr n. med. Jerzy Gryglewicz: Podnoszenie jakości udzielanych świadczeń – wyniki dotychczasowych badań
 • dr n. o zdr. Maria Mika: Bezpieczeństwo pacjentów w kontekście błędów medycznych oraz zdarzeń niepożądanych
 • dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł: Bezpieczeństwo pacjenta w strategii szybkiej ścieżki chirurgicznej
 • dr n. praw. Tomasz Filarski: Wykorzystanie dokumentacji medycznej przy stwierdzeniu nieprawidłowości w ZIP i postępowaniach skargowych oraz działalności Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – aspekty praktyczne
 • mgr Bartosz Stemplewski: Współpraca z Komisją ds. Zdarzeń Medycznych z punktu widzenia szpitala
 • dr n. med. Aleksandra Sierocka: Dokumentacja szpitalna jako dowód przestrzegania procedur. Wyniki kontroli NFZ i NIK
 • mgr Jan Pachocki: Ochrona danych medycznych w placówkach ochrony zdrowia w kontekście zmian w przepisach o ochronie danych osobowych
 • lek. Teresa Bieńko: Rola rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawowaniu pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty
19:30 – 22:00Kolacja
Dzień II19 maja 2017 r.
09:00 – 09:30Sesja plakatowa
10:00 – 11:00IV część plenarna:
Dostępność do świadczeń medycznych w Polsce
Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania świadczeń szpitalnych, opieki długoterminowej, ambulatoryjnych, lekowych
moderatorzy: dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. WSBiP, mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, mgr Renata Wachowicz:
 • mec. Paulina Kieszkowska-Knapik: Dostęp do terapii lekowych w Polsce w świetle zmieniających się przepisów prawa
 • dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. WSBiP: Prognozy demograficzne a realizacja świadczeń długoterminowych w systemie ochrony zdrowia
 • mgr Renata Wachowicz: Zmiany przepisów i wycen a proces udzielania i rozliczania świadczeń zdrowotnych - na przykładzie świadczeń okulistycznych
 • mgr Michał Chrobot: Rozliczanie leków otrzymywanych na zasadach zapisanych w RSS oraz leków wspomagających. Problemy z rozliczaniem świadczeń pobytowych.
11:00 – 11:30Przerwa kawowa
11:30 – 13:00V część plenarna:
Compliance w ochronie zdrowia
Kontraktowanie świadczeń w 2017 r.
Aktualne wytyczne dotyczące realizacji i rozliczania świadczeń onkologicznych
moderatorzy: dr hab. n. med. Marek Postuła, dr n. praw. Anna Partyka-Opiela, mgr Bartosz Maleszczuk:
 • dr n. praw. Anna Partyka-Opiela: Zarządzanie ryzykiem prawnym i compliance w opiece zdrowotnej
 • mgr Konrad Werner: Kryteria oceny ofert 2017 okiem praktyka
 • prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel, dr hab. n. med. Marek Postuła, mgr Michał Chrobot: Opieka koordynowana nad pacjentem kardiologicznym
 • mgr Bartosz Maleszczuk: Zmiany w pakiecie onkologicznym po 1 lipca 2017 r.
 • dr n. ekon. Marcin Motnyk, mgr Michał Chrobot: Rola publicznych centrów onkologii w realizacji pakietu onkologicznego
 • mgr Michał Chrobot: Rozliczanie badań genetycznych w leczeniu szpitalnym w 2017 roku
13:00 – 13:15Podziękowania. Zamknięcie konferencji
 • Pani dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz
 • Pan mgr Michał Chrobot
13:15 – 14:00Lunch

Komitet naukowy

Przewodniczący:
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw.Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Wiceprzewodniczący:
dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJKDyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Członkowie:
prof. zw. dr hab. Stanisław GłuszekProrektor do Spraw Medycznych,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna JanionDziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-GuzelCentrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT),
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
dr hab. Monika Szpringer, prof. UJKProrektor do Spraw Studenckich i Kształcenia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
dr hab. n. o zdr. Dorota KoziełProdziekan ds. Ogólnych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJKInstytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
dr hab. n. med. Adam MaciejczykPrezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii,
Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJKInstytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
dr hab. Bożena Zboina, prof. nadzw. WSBiPPrzewodnicząca oddziału świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny
Społecznej i Zdrowia Publicznego,
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
dr hab. n. med. Wojciech GlinkowskiPolskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny,
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
dr hab. n. med. Marek PostułaCentrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT),
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
dr n. med. Erwin StrzesakPrzewodniczący oddziału wielkopolskiego Polskiego
Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
dr n. med. Przemysław WolakProdziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
dr n. ekon. Magdalena Syrkiewicz-ŚwitałaZakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
dr n. hum. Halina KrólInstytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
dr n. o zdr. Agnieszka StrzeleckaInstytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,
dr n. med. Paweł MacekZakład Epidemiologii i Walki z Rakiem,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:
mgr Michał ChrobotŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
Wiceprzewodniczący:
dr n. o zdr. Agnieszka StrzeleckaInstytut Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,
Sekretarz:
dr n. praw. Kamila KocańdaPolskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
Członkowie:
dr n. med. Leszek SmorągŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
mgr Ewa Cieślik-Majchrzak
mgr Izabela OpalińskaŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
mgr Katarzyna KowalskaŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
mgr Joanna TomasikŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
mgr inż. Łukasz FortunaŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
mgr inż. Paweł KubuśŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Patronaty honorowe:

Agata WojtyszekWojewoda Świętokrzyski
Adam JarubasMarszałek Województwa Świętokrzyskiego
prof. zw. dr hab. Jacek SemaniakRektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Stanisław GłuszekProrektor do Spraw Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna JanionDziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJKDyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
prof. dr hab. Mirosław J. Wysockikonsultant krajowy ds. zdrowia publicznego,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
dr hab. n. med. Adam MaciejczykPrezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii,
Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. WSBiPKierownik Katedry Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Prezes oddziału świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
dr n. med. Erwin StrzesakPrzewodniczący oddziału wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
mec. Helena GórniakDziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.
lek. dent. Paweł BaruchaPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.

Złoci sponsorzy konferencji:

Srebrni sponsorzy konferencji:

Partnerzy konferencji:

REGULAMIN KONFERENCJI

organizowanej przez
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych
pn. Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa
prawno-finansowego placówki medycznej

Spis treści

§1. Postanowienia ogólne
 1. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 r w Hotelu Grand w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 78.
 2. Organizatorem Konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, a współorganizatorami: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, które powołują komitet naukowy i organizacyjny Konferencji.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowe, naukowo-dydaktyczne, sesja plakatowa oraz ewentualne prezentacje sponsorów Konferencji.
 5. Liczba osób mogących uczestniczyć w Konferencji jest ograniczona, w związku z czym Organizator zastrzega sobie możliwość niepotwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
 6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/
§2. Uczestnictwo w Konferencji
 1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
  • zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej konferencji (http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl) w terminie do dnia 8 maja 2017 r.
  • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.
  • uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku chęci wystąpienia konferencyjnego należy wskazać sesję oraz tytuł i draft wystąpienia (nawiązujące do tematyki sesji). Informacje te należy przesłać na adres mailowy: konferencja2017@onkol.kielce.pl. Wystąpienie konferencyjne jest możliwe po jego akceptacji przez komitet naukowy; Wytyczne dotyczące streszczenia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 4. W ramach konferencji uczestnik ma prawo przekazać swoją pracę naukową w formie plakatu. Prace do zaprezentowania w sesji plakatowej należy przygotować i przekazać Organizatorom podczas rejestracji na Konferencję. Wytyczne dotyczące plakatu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora oraz zgodnie z otrzymanymi informacjami na konto bankowe Organizatora.
 6. Informacje o opłatach znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowego serwisu konferencyjnego pod adresem http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl (dodatkowe strony: www.ptkm.org.plwww.onkol.kielce.pl/pl/nauka/konferencje).
 7. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.
 8. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia i nieodpłatnego uczestnictwa w Konferencji wybranych przez siebie osób, w tym patronów, członków komitetu naukowego czy organizacyjnego.
§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
  1. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14. dnia przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę;
  2. \
  3. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w terminie krótszym niż w 14. dniu przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
§4. Opłaty
 1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Opłata rejestracyjna, o której mowa w punkcie 4.1. nie obejmuje kosztu noclegu (uczestnicy organizują i opłacają nocleg we własnym zakresie).
 3. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
 4. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
§5. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator oświadcza, iż dołoży wszelkich starań aby zachować odpowiednią jakość usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za usługi około konferencyjne, takie jak nocleg, parking itp.
§6. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności oraz tematów wystąpień, w tym prezentacji wystąpień wynikających z umów sponsorskich.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich umieszczenia na stronie internetowej http://konferencja.wlinoz.ujk.edu.pl/ptkm

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Opłaty za uczestnictwo w Konferencji
pn. Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa
prawno-finansowego placówki medycznej

Opłata rejestracyjna wynosi:

450,00 zł (550,00 zł - w dniu Konferencji) - uczestnicy
200,00 zł - członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
40,00 zł - studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach(opłata nie obejmuje udziału w kolacji oraz materiałów konferencyjnych)

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać w ciągu 7 dniu od otrzymania potwierdzenia o rejestracji na konto:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce
NIP: 959-129-49-07
Bank PEKAO S.A., nr: 92 1240 4416 1111 0000 4956 8086
z dopiskiem: Konferencja 2017

Powyższa opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztu noclegu (uczestnicy organizują i opłacają nocleg we własnym zakresie).

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wytyczne dla streszczenia
do wystąpienia ustnego
Struktura streszczenia

Streszczenie powinno składać się z następujących części:

 1. Tytuł wystąpienia, nazwisko i imię Autora(ów), afiliacje
 2. Słowa kluczowe
 3. Wstęp
 4. Cel pracy
 5. Wyniki badań
 6. Wnioski

Sugestie

Całe streszczenie powinno być pisane i zapisane w formacie MS Word „.doc”. Powinno zawierać nie więcej niż 2 000 znaków (ze spacjami) i mieścić się na 2-3 strony formatu A4. Tekst streszczenia wykonany jest z zastosowaniem czcionki: Times New Roman, rozmiar: 11 pkt., interlinia 1,5.

Streszczenie nie może zawierać elementów graficznych.
Pliki zawierające streszczenia należy nazwać w następujący sposób:
Imię_Nazwisko.doc

W przypadku prac indywidualnie zgłaszanych przez uczestników, niezastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować odrzuceniem streszczenia.

Wytyczne dla plakatu

Sesja plakatowa odbędzie się 18 maja 2017 r. w godzinach od 17.00 do 17.30 w miejscu konferencji, tj. Hotelu Grand w Kielcach, ul. H. Sienkiewicza 78. Prosimy o zawieszenie swoich plakatów w wyznaczonym miejscu w dniu 18 maja br. przed pierwszą sesją plenarną. Podczas trwania sesji plakatowej jego autor lub autorzy plakatu powinni przebywać w okolicy swojej prezentacji w celu objaśniania szczegółów pracy zainteresowanym uczestnikom konferencji.

Struktura plakatu

Plakat powinien składać się z następujących części:

 1. Tytuł wystąpienia, nazwisko i imię Autora(ów), afiliacje
 2. Słowa kluczowe
 3. Wstęp
 4. Cel pracy
 5. Wyniki badań
 6. Wnioski

Rozmiary plakatu nie powinny przekraczać: szerokość – 90 cm. wysokość – 120 cm., (orientacja pionowa)

Sugestie

Zalecamy napisanie tekstu czcionką o rozmiarze co najmniej 20 pkt., ponieważ zazwyczaj osoby oglądające plakat stoją w odległości 1 metra od niego. Prosimy pamiętać, że zbyt ozdobne czcionki utrudniają czytanie. Elementy graficzne są doskonałym sposobem na przedstawienie kolejności poszczególnych części plakatu. Umieszczenie na plakacie danych w formie obrazowej ułatwia jego odbiór zainteresowanym osobom. Wykresy i tabele są podstawową częścią plakatu o charakterze naukowym. Dobrze wyróżnione wnioski pozwolą skupić się uczestnikom sesji plakatowej się na głównych wynikach pracy. Powinny być sformułowane zwięźle i zachęcać do dyskusji.

Rejestracja zamknięta

Opłata rejestracyjna wynosi:

450,00 zł (550,00 zł - w dniu Konferencji) - uczestnicy
200,00 zł - członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych
40,00 zł - studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu JanaKochanowskiego w Kielcach (opłata nie obejmuje udziału w kolacji oraz materiałów konferencyjnych)

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać w ciągu 7 dniu od otrzymania potwierdzenia o rejestracji na konto:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce
NIP: 959-129-49-07
Bank PEKAO S.A., nr: 92 1240 4416 1111 0000 4956 8086
z dopiskiem: Konferencja 2017